PANKI W OBIEKTYWIE
www.pankiwobiektywie.pl
Fotogaleria
Pierwsze wzmianki o Pankach pochodzą z roku 1374, kiedy to książę Władysław Opolczyk wydał przywilej nadający rudnikowi , imieniem Panko, prawo do kopania rudy żelaza i założenia kuźnicy. Nazwa Panki bierze się bezpośrednio od rodziny Panków, którzy te ziemie otrzymali aktem królewskimw celu pozyskania jak największej ilości rudy do propdukcji żelaza na broń, armaty, kule i moździerze. W 1606r. 7 kuźnic położonych było nad rzeką Kostrzynią ( obecnie Pankówką ) w miejscowościach: Panki, Cyganka, Stara Piła, Kawki, Praszczyki, Kuźnica Stara i Kostrzyna.  W Pankach był wielki piec i odlewnia. Obok kanału wodnego wzniesiono piramidę z żelaza lanego około 15 m wysoką z napisami: " Powiększenie Górnictwa i Fabryk w Kraju oraz Handlu i Rolnictwa", "Niech kwitnie Polska, a Królowi nieśmiertelna sława", " Pokój narodom, błogosławieństwo Potomności". Pomnik ten zniszczyli hitlerowcy podczas ostatniej wojny. Na miejscu,gdzie znajdował się wielki piec, wybudowano kościół.
Strój ludowy Panek - został urtwalony przez Adriana Głębockiego - malarza, rysownika, pedagoga urodzonego w 1833r. w Pankach.

Organy gminy to: wójt, sekretarz, skarbnik, Rada Gminy ( Przewodniczący Rady Gminy, Komisja Rewizyjna, Komisja Budżetu i Finansów), Komórki organizacyjne ( Inspektorat finansowy, Inspektorat finansowo - księgowy obsługi oświaty, Inspektorat gospodarki komunalnej), Urząd stanu cywilnego, samodzielne stanowiska ( Gospodarka gruntami, Planowanie przestrzeni i gospodarka lokalami, Ewidencja ludności, Działalność gospodarcza, Ochrona środowiska i infrastruktura techniczna, Obsługa Rady, Kultura i zdrowie, Kadry i sprawy organizacyjne).
UCHWAŁĄ NR XXXIV/261/10
RADY GMINY PANKI z dnia 10 listopada 2010 r.wprowadza się symbole Gminy Panki: herb, flagę, baner i pieczęcie. Herb, flaga lub baner gminy umieszczane będą w sali obrad Rady Gminy,w pomieszczeniach Urzędu Gminy oraz innych budynkach gminnych i eksponowane z okazji publicznych uroczystości gminnych w miejscu ich odbywania oraz umieszczane w innych miejscach za zgodą Rady Gminy.
Parafia p.w.Świętej Rodziny w Pankach. Kościół parafialny p.w. św Andrzeja Boboli
Wybudowano go w latach 1925-1926, na fundamentach wygaszonego pieca hutniczego. Poświęcony przez dziekana Kłobuckiego ks. Zygmunta Zawadzkiego 16.05.1926r, a konsekrowany 04.08.1929r. przez ks. biskupa Teodora Kubinę. Kościół wybudowany jest w stylu mieszanym renesansowo - barokowym. Posiada trzy nawy oraz prezbiterium. Fasadę wejściową zdobią wieże ( środkowa, najwyższa z dzwonami oraz dwie mniejsze, z wejściami bocznymi). Ołtarz główny dedykowany jest Matce Bożej Anielskiej ( obraz namalowany na płótnie przez Bolesława Rutkowskiego w 1929r. ).Powyżej obraz Andrzeja Boboli - patrona kościoła. Lewy boczny ołtarz przedstawia obraz Świętej Rodziny (ufundowany w roku 1923). Ponadto warte uwagi są :dwie naturalnej wielkości drewniane rzeźby św. Antoniego z Padwy oraz św. Franciszka z Asyżu, drewniana chrzcielnica, ozdobna ambona, stacje Drogi Krzyżowej, wyrzeźbione w roku 1936 przez Jana Szostaka.
Parafią administrowali: ks.Antoni Mietliński (1925-1936), ks. Stanisław Kopeć (1936 - 1971), ks. Stanisław Kaczmarek (1971-1985), ks. Zenon Kulejewski ( 1985-1992),ks. Eugeniusz Sikorski (1992 - do nadal).

Tak często spotykane na naszym terenie, budowane na wszelkie możliwe sposoby kapliczki, rzeźbione w drewnie i kamieniu figury, drewniane i metalowe krzyże przydrożne zrosły się przez całe stulecia nierozdzielnie z krajobrazem. Kapliczki, figury i krzyże stawiano w głównej mierze z potrzeb duchowych i obrzędowo kulturalnych. Ich budowniczym przyświecały różne intencje. Dziękowano więc Bogu za przywrócenie do zdrowia, za odwrócenie nieszczęścia, z wdzięczności za wysłuchane modły, za jakąś pomyślność jednostkową i powszechną .Obiektów tego typu  jest bardzo dużo. Murowane i drewniane, całkiem nowe i zabytkowe, duże i małe, stojące na solidnej, betonowej podstawie i zawieszone na drzewach.
Pomnik
– w architekturze, dzieło rzeźbiarskie lub rzeźbiarsko-architektoniczne, posąg, obelisk, płyta itp., wzniesione dla upamiętnienia osoby lub zdarzenia historycznego. Pomnikiem nazywane są także: krzyż, płyta lub tablica z napisem, stawiane na grobie, coś, co ma wartość historyczną, naukową, estetyczną, przedmiot będący symbolem lub świadectwem czegoś. Forma pomnika może być różna – najczęściej jest to posąg lub grupa rzeźb na cokole, może być nim również kolumna, obelisk, naturalny głaz – kamień pamiątkowy, a nawet sztucznie usypane wzgórze (kopiec) lub budynek. Niekiedy funkcję "żywego pomnika" spełniają także drzewa (np. tzw. dęby pamięci)..

W 1804r.w Pankach powstała Szkoła Elementarna, czyli ogół szkół podstawowych. Następnie w 1822r. ze względu na znajdującą się na terenie Panek hutę żelaza powstała Szkoła Hutnicza. W 1829r. połączono obydwie szkoły. W latach 1927 - 1928 wybudowano 7- klasową Szkołę Powszechną, a w latach 1950 - 1953 szkoła została rozbudowana. W rozbudowanej szkole w latach 1960 - 1976 istniała Zasadnicza Szkoła Rolnicza. W roku 1973 szkoła w Pankach otrzymała miano Zbiorczej Szkoły Gminnej. W wyniku reformy oświatowej w 1999r. w miejsce 8 - klasowej szkoły podstawowej powstała 6 - letnia Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki oraz 3- letnie Gimnazjum im. Stanisława Staszica. Taki podział szkoły istnieje do dziś. Obecnym dyrektorem szkoły podstawowej jest mgr Renata Tomczyk,
a gimnazjum mgr Aleksandra Świerczek.
Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie - historia powstania ( opis Stanisław Wiewiórowski)
Po II rozbiorze Polski w 1793r. zachodnia część Ziemi Częstochowskiej dostała się pod okupację Prus. Na królewszczyżnie między Dankowicami a Pacanowem był folwark. Tutaj po 1793r. powstała kolonia osadników niemieckich o nazwie Fredrichshof. Część ziem wykupił kasjer fabryk rządowych Franciszek Franzke, który w latach dwudziestych XIX w zbudował Fabrykę Maszyn Ekonomicznych i Gospodarczych. Nowoczesne formy pracy wymagały wykwalifikowanych pracowników. Wystąpiła konieczność zakładania szkół i kształcenia. Z myślą o dzieciach kolonistów, właściciel fabryki zbudował szkołę i budynki gospodarcze dla nauczycieli. Szkoła elementarna rozpoczęła funkcjonowanie od 1831r.. Z nauki korzystały dzieci z sąsiedzkich wsi: Pacanów, Kostrzyna, Janiki, Ślusarze i Krzyżówka. W latach 60-tych XIX w., po śmierci fabrykanta fabryka stopniowo zaczęła upadać, urządzenia sprzedano a budynki uległy rozbiórce. Po kongresie wiedeńskim w 1815r. okoliczne tereny Panek znalazły się pod okupacją rosyjską. Wówczas nazwę miejscowości przemianowano na Aleksandrów ( na cześć cara Aleksandra). W latach 1928 - 35 kierownikiem szkoły był porucznik Stanisław Fijałkowski, uczestnik II wojny światowej, zamordowany przez Sowietów w 1940r. w Katyniu. Zasługą Stanisława Fijałkowskiego było rozpoczęcie i zaawansowane wykonanie remontu szkoły i budynków gospodarczych. Po zajęciu terenów gminy przez Niemców, burmistrz Panek nie dokończył remontu szkoły, lecz w 1940r. polecił rozebrać budynki , a materiał wywiózł na budowę drogi. Część dzieci uczęszczała do szkoły w Kuźnicy Starej, którą również zamknięto po aresztowaniu nauczyciela Józefa Jabłonki w dniu 8 lutego 1943r. i zesłanie go do obozu koncentracyjnego. Po zakończeniu wojny mieszkańcy Aleksandrowa i okolicznych miejscowości, przy poparciu Urzędu Gminy Panki, wystarali się o poniemiecki drewniany barak, który adoptowano na potrzeby szkoły. Od 1 września 1952r. szkoła uzyskała status siedmioklasowej szkoły podstawowej. Od 1 września 1954r. stanowisko kierownika szkoły objął Stanisław Wiewiórowski, którego naczelnym zadaniem stała się budowa szkoły. Po powołaniu Komitetu Budowy Szkoły w 1959r. przystąpiono do gromadzenia materiałów w czynie społecznym. Wypalono sposobem gospodarczym 70 tyś. sztuk cegły i zgromadzono wiele innych materiałów. W ciągu jednego roku wybudowano okazały budynek szkolny. Przekazanie nastąpiło w 1961r. i było to wielkim wydarzeniem w życiu mieszkańców Aleksandrowa, Pacanowa, Ślusarzy, Kotar i Janików. Obecnie dyrektorem sześcioklasowej szkoły jest mgr Małgorzata Wiewiórowska - Kluba , córka Stanisława Wiewiórowskiego.

Wiosna − jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego. Świat roślin i zwierząt przechodzi okres budzenia się do życia, a następnie rozpoczyna się pierwsza faza okresu rozmnażania, czyli dobieranie partnerów i zapłodnienie u zwierząt, a u roślin kwitnienie i zawiązywanie zalążków. Ptaki przylatują z ciepłych krajów. Na drzewach pojawiają się liście.
Lato – charakteryzuje się najwyższymi temperaturami powietrz w skali roku. W świecie roślin jest to okres dojrzewania nasion i owoców, a w świecie zwierząt jest to okres wydawania na świat nowego pokolenia i przygotowania go do samodzielnego życia. Lato atmosferyczne rozpoczyna się w momencie przesilenia letniego i trwa do momentu równonocy jesiennej, co w przybliżeniu oznacza  okres pomiędzy 21 czerwca a 23 września (czasami daty te wypadają dzień wcześniej lub dzień później). Okres letni to czas wzmożonej turystyki. Sprzyja temu czas wakacji, który rozpoczyna się pod koniec czerwca, a kończy ostatniego sierpnia.
Jesień – jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z malejącą średnią dobową oraz najwyższym w skali roku opadem atmosferycznym. W świecie roślin i zwierząt jest to okres gromadzenia zapasów przed kolejną zimą. Na przełomie lata i jesieni część zwierząt przenosi się do cieplejszych stref klimatycznych. Jesienią liście drzew zmieniają kolor, by w końcu opaść przed zimą, a najgrubsze części zielone roślin ulegają zdrewnieniu. Rośliny wieloletnie gromadzą substancje zapasowe w korzeniach, a jednoroczne usychają, starając się przedtem różnymi metodami doprowadzić do rozproszenia nasion.

Jesień astronomiczna rozpoczyna się w momencie równonocy jesiennej i trwa do momentu przesilenia zimowego, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy 23 września a 22 grudnia (czasami daty te wypadają dzień wcześniej lub dzień później, a w roku przestępnym mogą być dodatkowo cofnięte o jeden dzień). Podczas jesieni astronomicznej dzienna pora dnia jest krótsza od pory nocnej, a ponadto z każdą kolejną dobą dnia ubywa, a nocy przybywa.

Jesień nie musi być smutna ani melancholijna. Drzewa oferują nam niezwykły spektakl, zachwycają ognistymi kolorami liści, które przypominają obrazy impresjonistów. Da się zauważyć coraz bardziej zanikającą zieleń na drzewach. Wielość odcieni kolorów jest imponująca: żółte, pomarańczowe, brązowe, czerwone. Cała paleta barw jesieni. Nie przegapmy tej chwili, bowiem owy festiwal kolorów nie trwa zbyt długo...

Zima – jedna z czterech pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się najniższymi temperaturami powietrza w skali roku, umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego, zazwyczaj zestaloną (zamarzniętą) formą opadu i osadu atmosferycznego, a większość świata roślin i zwierząt przechodzi okres uśpienia. 
Zima astronomiczna rozpoczyna się w momencie przesilenia zimowego i trwa do momentu równonocy wiosennej, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy 22 grudnia a 21 marca (czasami daty te wypadają dzień wcześniej lub dzień później, a w roku przestępnym mogą być dodatkowo cofnięte o jeden dzień). Podczas zimy astronomicznej dzienna pora dnia jest krótsza od pory nocnej, jednak z każdą kolejną dobą dnia przybywa, a nocy ubywa. 

Zimy wielu ludzi nie cierpi z powodu niskiej temperatury i uciążliwego śniegu i lodu, jednak trzeba przyznać, że nieraz pomimo katastrofalnych skutków, potrafi być piękna...

Ochotnicza Straż Pożarna
Bank Spółdzielczy
Ośrodek Zdrowia
Przedszkole
Oczyszczalnia ścieków
Biblioteka
Urząd Pocztowy
Piekarnia
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
Kawiarnia "U Braci"
Kompleks Restauracyjno - Hotelowy ATHENA


 Sport, ćwiczenia i wszelkiego rodzaju ruch to jedne z wyznaczników zdrowia, dobrego samopoczucia i ładnego wyglądu. Ruch i ćwiczenia fizyczne to także jeden z elementów zdrowego stylu życia, który ostatnio jest ogólnie propagowany w związku z rosnącą liczba osób z nadmierną otyłością. Niedobór wysiłku fizycznego może powodować wiele schorzeń cywilizacyjnych - m.in. słabej przemiany materii, niewydolności układu sercowo-naczyniowego itd. Kto uprawia sport, regularnie ćwiczy na siłowni albo pływa w basenie, cieszy się lepszym zdrowiem, rzadziej choruje i dłużej żyje.

Moje Boisko Orlik 2012

21 lipca 2011r. na posiedzeniu Rady Gminy Panki podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Panki do Programu "Moje Boisko Orlik 2012". W ramach tego programu powstaną:
- boisko o wymiarach 30,0m x 62,0m, o powierzchni 1860m2 ( pole gry 26,0m x 56,0m) , nawierzchnia - sztuczna trawa,
- boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1m x 32,1 m, o powierzchni 613,11m2 ( pole gry 15,1m x 28,1m)  z wyposażeniem do : koszykówki, siatkówki, badmintona i tenisa ziemnego,
- zaplecze sanitarno - szatniowe
Nowe boiska powstają przy ulicy Ogrodowej w Pankach, obok hali sportowej. Prace budowlane rozpoczęto w sierpniu 2012r.
 

Hala sportowa zlokalizowana jest w Pankach przy ul. Ogrodowej na działce o nr ewid. 413/4. Jest to  budowa kompletnego budynku Sali Gimnastycznej z płytą boiska pełnowymiarową do rozgrywek koszykówki i piłki siatkowej,  z wolnym polem areny 35x18 m i wysokości min.7,5 m,  z widownią w formie trybun amfiteatralnych oddzieloną od płyty boiska. W budynku zlokalizowane są pomieszczenia szatniowo - sanitarne dla ćwiczących, siłownia,  magazyn sprzętu sportowego, pokój dla nauczycieli w-f i sędziów, gabinet pielęgniarsko-lekarski, węzły sanitarne dla młodzieży i ogólnodostępne, szatnia dla widzów, pomieszczenie dla spikera,  pomieszczenia dla obsługi obiektu, kasa, pomieszczenie dla kawiarenki, pomieszczenia techniczne – w tym kotłownia wbudowana, uwzględniająca zapotrzebowanie ciepła do ogrzewania i przygotowania c.w.u. Obiekt wyposażony jest w instalacje sanitarne, w tym w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną oraz w elektryczną, nagłaśniającą i alarmową. Budowa obejmuje także przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne i elektryczne, plac przedwejściowy, chodniki, drogi dojazdowe, miejsca parkingowe dla rowerów, samochodów osobowych i autobusów, plac gospodarczy w zakresie koniecznym do użytkowania Sali Gimnastycznej, zieleń i nasadzenia .Budynek sali gimnastycznej to obiekt sportowy użyteczności publicznej przeznaczony do użytkowania zarówno przez młodzież Gimnazjum w Pankach w ramach zajęć lekcyjnych jak i przez osoby prywatne ( działalność koncesyjna) lub kluby sportowe. Powierzchnia zabudowy budynku to 1.673,09m2 , powierzchnia użytkowa - 1.952,69m2. Kubatura budynku sali to 15.134,82 m3 , całkowita wysokość 11,33m.
Zdjęcia wykonane przez Łukasza Poraja, którego w pogodne dni, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, można zobaczyć na paralotni obserwującego z góry Panki i okolice.
Rzeka Pankówka
Zwana dawniej Kostrzewską Wodą lub Kostynią ( Kostrzynią ). Jest to ciek powierzchniowy będący dopływem Liswarty. Rzeka Pankówka bierze początek na W od miejscowości Węglowice w gminie Wręczyca Wielka. Całkowita długość rzeki wynosi 18 km,uregulowana jest na odcinku 6 km od Panek do Kostrzyny. Powierzchnia całkowita zlewni 132 km2. W dolinie rzeki występują łąki, częściowo podmokłe
z nielicznymi torfowiskami. Średnia głębokość rzeki wynosi 0,6 m, miejscami do 1,5 m. Średnia szerokość wynosi 5 m. Ze względu na duży obszar zlewni rzeki Pankówki istnieje zagrożenie powodziowe terenów niżej położonych.
Sztuczny zbiornik wodny.
W miejscowości Panki, w oparciu o piętrzenie wody za pomocą jazu, w dolinie rzeki Pankówki utworzono zbiornik retencyjny o powierzchni ok. 3,0 ha i pojemności ok. 30 tyś.m3, użytkowany dla celów rybackich, a w okresie letnim również dla rekreacji. Obecnie realizowany jest projekt zagospodarowywania terenu wokół Zbiornika Wodnego w Pankach. Celem projektu jest poprawa jakości i dostępu do infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych na terenie Gminy Panki. Projekt jest elementem budowania aktywności turystycznej województwa śląskiego.

Niebo – jako pojęcie astronomiczne niebo określane jest mianem sfery niebieskiej. Jest to umowne sklepienie, na którym Słońce, Księżyc, planety i gwiazdy przemieszczają się. Sfera niebieska podzielona jest na obszary zwane konstelacjami. W dzień niebo widziane z Ziemi ma kolor modry (intensywny niebieski), ponieważ światło słoneczne ulega rozproszeniu przez molekuły powietrza, natomiast nocą ma wygląd czarnej powierzchni, czasami pokrytej gwiazdami (w zależności od zachmurzenia ). Naturalnymi zjawiskami widzianymi na niebie są chmury, tęcze, zorze polarne oraz opady atmosferyczne i pioruny występujące podczas burz.

Wschód i zachód słońca, czyli pokaż świat o magicznej godzinie.

Bowiem wschód i zachód słońca tworzą najbardziej teatralne widoki spotykane w naturze. Słońce jest wyznacznikiem czasu, bo to ono mówi kiedy zaczyna i  kończy się dzień.
Od niego bardzo wiele zależy m.in. nastrój ludzi, ich zaangażowanie w pracę, także zachowanie zwierząt i wzrost roślin – ogólnie mówiąc słońce kieruje całym istnieniem na ziemi.

Przykłady zjawisk to np.

Tęcza zjawisko optyczne i meteorologiczne występujące w postaci charakterystycznego wielobarwnego łuku, widocznego gdy Słońce oświetla krople wody w ziemskiej atmosferze. Tęcza powstaje w wyniku rozszczepienia światła załamującego się i odbijającego się wewnątrz kropli wody (np. deszczu) o kształcie zbliżonym do kulistego.Tęczę obserwuje się na tle chmur deszczowych lub deszczu w kierunku przeciwnym do położenia Słońca. Różnokolorowy łuk znajduje się zazwyczaj w odległości od 1 do 2 km od obserwatora, niekiedy można go zaobserwować w odległości od 2 do 3 m na tle kropel wodnych unoszących się w powietrzu wokół fontanny lub rozpylacza.

Halo (od greckiego hálos – tarcza słoneczna) – zjawisko optyczne zachodzące w atmosferze ziemskiej obserwowane wokół tarczy słonecznej lub księżycowej. Jest to świetlisty, biały lub zawierający kolory tęczy (wewnątrz czerwony, fioletowy na zewnątrz), pierścień widoczny wokół słońca lub księżyca Zjawisko wywołane jest załamaniem na kryształach lodu i odbiciem wewnątrz kryształów lodu znajdujących się w chmurach pierzastych piętra wysokiego (cirrostratus) lub we mgle lodowej. Halo może być obserwowane o każdej porze roku. Zjawisko to jest generowane przez chmury wysokie, które zwykle poprzedzają front ciepły. Wskazuje to na możliwość wystąpienia opadów w ciągu najbliższych 24-48 godzin. Jak mówi stare przysłowie: "Halo wokół Słońca lub Księżyca, w lecie deszcz, w zimie śnieżyca".

Błyskawica - zjawisko świetlne towarzyszące nagłemu wyładowaniu elektryczności atmosferycznej, przejawiających się krótkim i silnym błyskiem, to potężna iskra elektryczna o długości kilku kilometrów. Wyładowanie to może występować z chmury lub wewnątrz chmury.

Sople lodowe - Tworzenie się lodu można zaobserwować w różnych miejscach i pod różnymi postaciami: z atmosfery lód spada zwykle w formie krystalicznej, na przykład w postaci igieł lodowych, krupy czy gradu; na powierzchni ziemi tworzy się przez zamarzanie wody na gruncie, na przykład w postaci: gołoledzi, ślizgawicy czy podczas przymrozku przygruntowego. Ponadto powstaje także poprzez zamarzanie zbiorników wodnych.

 

Kwiaty - Od dawna kwiaty są częścią ludzkiego życia. Wręczamy je wybierając się do kogoś z wizytą, prosząc, dziękując, przepraszając czy składając gratulacje. Prawdziwą przyjemność sprawiają kwiaty otrzymane bez szczególnego powodu, jedynie jako dowód miłości, czystej sympatii czy oddania. Osoba obdarowana bez okazji, może odczuwać podwójną przyjemność, spotęgowaną elementem zaskoczenia. Kwiaty wydzielają różne substancje nie tylko zapachowe, które mają doskonały wpływ na samopoczucie, niekiedy dodają sił a niekiedy wręcz mają moc leczenia niektórych przypadłości. Ponieważ większość życia spędza się w zamkniętych pomieszczeniach, dostęp do zieleni, świeżego powietrza, szumu drzew jest utrudniony a przecież człowiek i przyroda to jedność.
Szczęście nie jest czymś wyjątkowym, jest wszechobecne, można je doświadczyć w każdej chwili. Jest w ludziach oraz w naturze, która nas otacza. Badania potwierdziły, że jest również w kwiatach, które ubarwiają nasze życie, wywołują uśmiech na twarzach i pomagają w nawiązywaniu kontaktów. Dla wielu osób ogród i kwiaty stają się rodzajem hobby, które pozwala na odprężenie i zapomnienie o kłopotach dnia codziennego. Dlatego warto stworzyć własny mini ogród na balkonie, a zadbane kwiaty odwdzięczą się pięknymi kolorami w okresie kwitnięcia.

Przyroda – w najszerszym znaczeniu to świat, wszechświat, rzeczywistość materialna. Termin ten obejmuje zjawiska świata fizycznego – zarówno nieożywionego, jak życia – w ogóle.

 Przyroda jest bardzo piękna i każdy kto potrafi docenić jej walory ma tego świadomość. Oczywiście zwykli ludzie nie poznali tak naprawdę jej ciemnej strony, ale jedynie to co jest dla nich bezpieczne, jak na przykład przydrożne lasy, czy też stawy i jeziora w których można się kąpać. Niestety przyroda współcześnie nie ma łatwego życia, jako że ludzie uważają, że jest ona tylko i wyłącznie ich własnością, a  nie myślą o przyszłych pokoleniach, które już nie zobaczą niektórych gatunków roślin i zwierząt, a być może nie będą mieli możliwości życia w pięknym świecie w jakim żyje się dzisiaj.

Żywioły to : ogień, woda, ziemia, piorun

Ogień - pożary należą do grupy najważniejszych zagrożeń zarówno czasu wojny, jak i pokoju (pożary naturalne i wywołane działalnością człowieka) np.:  wadliwa instalacja elektryczna, przebicie izolacji elektrycznej, zwarcie ,podpalenia,  nieumyślne zaprószenia ognia przez człowieka, wypadki komunikacyjne , wypalanie traw , susze ,niedopałki papierosów.

Woda - powódź – przejściowe zjawisko hydrologiczne polegające na wezbraniu wód rzecznych lub morskich w ciekach wodnych, zbiornikach lub na morzu powodujące po przekroczeniu przez wodę stanu brzegowego zatopienie znacznych obszarów lądu - dolin rzecznych, terenów nadbrzeżnych lub depresyjnych, doprowadzające do wymiernych strat społecznych i materialnych. Jest jedną z najbardziej groźnych i niszczycielskich w skutkach klęsk żywiołowych.

Piorun - bardzo silne wyładowanie elektryczne w atmosferze powstające naturalnie, zwykle towarzyszące burzom. Piorunowi często towarzyszy grom dźwiękowy oraz zjawisko świetlne zwane błyskawicą. Może ono przybierać rozmaite kształty i rozciągłości, tworzyć linie proste lub rozgałęziać się do góry lub w dół. Występują błyskawice, które widoczne są jedynie jako rozjaśnienie powierzchni chmury, inne znów w ciągu ułamku sekundy przypominają swym kształtem świecący sznur pereł

Na terenie gminy występuje szereg gatunków pospolitych ptaków lęgowych w tym również rzadkich takich jak: bocian biały, łabędź niemy, myszołów. Z ssaków można spotkać kreta, zająca, wiewiórkę, lisa, borsuka, kunę leśną i domową, tchórza, łasice łaske, dzika, sarny i jelenia. Przy odrobinie szczęścia można zaobserwować szereg gatunków motyli dziennych oraz innych ciekawych owadów.
"Modrzewiowa Góra" jest to rezerwat przyrody utworzony w1957r. częściowo typu leśnego o powierzchni 49,27 ha.Celem ohrony jest zachowaniefragmentu wielogatunkowego starodrzewu lasu  mieszanego z udziałem modrzewia polskiego pochodzenia naturalnego, w którego runie występuje szereg rzadkich, np. perłówka jednokwiatowa oraz chronionych gatunków roślin: kopytnik pospolity, konwalia majowa, marzanka wonna. Spośród zwierząt żyjących na terenie rezerwatu można wymienić: chrząszcze brzegaczowate, tęczniki; z motyli - mieniaka tęczowca; z płazów - ropuchy, rzekotkę drzewną; niektóre gatunki ptaków jak: kobuza, sowę uszatą, gołębia siniaka i grzywacza, dzięcioła zielonego i czarnego; z ssaków - ryjówka aksamitna, nietoperze, łasica i popielica. W rezerwacie znajdują się także skupiska dębów liczących około 400 lat.
Dzięki nim świat jest ciekawszy i lepszy.
Trzeba przyznać, że na chwilę obecną często okazuje się, iż zwierzęta są najlepszymi przyjaciółmi człowieka zarówno dziecka jak i dorosłego. Nie ma znaczenia jakie zwierzę wybierzemy. Przede wszystkim dla nas ważne powinno być to, aby nasz zwierzak czuł się dobrze w naszym towarzystwie. Istotne jest również to , że powinniśmy o swoje zwierzę dbać. Niestety na dzień dzisiejszy nie wszyscy w ten właśnie sposób myślą.

Czar wspomnień, czar i zapach starych przedmiotów,  w których zaklęte jest szczęście minionych lat, zapach tamtych dni, twarze ludzi, których pamiętamy, o których myślimy nawet wtedy, gdy już ich nie ma pomiędzy nami lub są daleko od nas. To tradycja, która łączy ludzi trwa ponad podziałami, klasami, religiami, manipulacją i polityką. 
Nie wyrzucajcie staroci ! Przynieście je do Izby Regionalnej! Zostaną one zagospodarowane  i wyeksponowane z pożytkiem dla wszystkich. Interesują nas :dokumenty, kroniki, pamiętniki i wspomnienia, gazety i czasopisma, wydawnictwa, mapy, plany, dyplomy, listy, wyróżnienia, narzędzia i urządzenia gospodarskie, meble i wyposażenie mieszkań, stroje i ubrania, medale, odznaczenia, puchary, fotografie i obrazy, banknoty i monety, inne regionalne starocie. Mamy nadzieję, że w przyszłości Izba Tradycji pomoże w zdobywaniu wiedzy o naszym środowisku i stanie się zachętą do dalszego dokumentowania własnych dziejów.

Hobby (pasja, potocznie konik) – czynność wykonywana dla relaksu w wolnym czasie od obowiązków. Może łączyć się ze zdobywaniem wiedzy w danej dziedzinie, doskonaleniem swoich umiejętności w pewnym określonym zakresie, albo też nawet z zarobkiem — głównym celem pozostaje jednak przyjemność płynąca z uprawiania hobby.

Ogród
O tym, jak ma wyglądać ogród, decydujemy zwykle po zakończeniu budowy domu. Wyrównana i wysprzątana działka czeka na posadzenie roślin. Stworzenie ogrodu, w którym będziemy mogli spędzać wolny czas i odpoczywać, jest bardzo ważne. Ogród to nasz prywatny zminiaturyzowany kawałek przyrody. Dążymy do stworzenia w nim namiastki naturalnego krajobrazu. Będziemy go mieli, jeśli wcześniej dokładnie zaplanujemy jego urządzenie. Nie kopiuj wzorów z książek. Ważny jest twój gust, ale też to, by ogród pasował do okolicy i architektury Twojego domu. Jeśli lubisz grać w kometkę czy spotkania przy grillu, wygospodaruj miejsce na te przyjemności. Nie rezygnuj z uprawy warzyw. Starannie zaprojektowany warzywnik może być równie dekoracyjny jak rabatki. Nie zapomnij też o dzieciach. Przeznacz osłonięty od słońca kawałek ogrodu na plac zabaw. Nie wycinaj starych drzew, samosiewów brzóz i innych „zwykłych” drzew. Doceń rzucany przez nie cień i to, że dzięki nim działka nie sprawia wrażenia pustyni. Oto kilka propozycji wykonanych we własnym zakresie i przy małych nakładach finansowych.

Któż się nie kocha w starych fotografiach? Dobry album ze starymi fotografiami jest jak film z epoki niemego kina. W wielu domach znajdują się albumy z bardzo starymi fotografiami. Często są to zdjęcia nie znane nikomu spoza rodzinnych kręgów. Gdy oglądamy stare zdjęcia minionego wieku, czuje się sentyment do minionej epoki, a z nim budzi  się gdzieś zaczajona wyobraźnia. I uśmiechamy się do ludzi ze starych fotografii, których zobaczyliśmy po raz pierwszy. Każde zdjęcie osnute jest jakąś historią. Przy oglądaniu starych zdjęć samoistnie układają się opowieści. Stare fotografie mają swój wyjątkowy urok i są swego rodzaju skarbem, dzięki któremu możemy "poznać" naszych przodków i ich historie.
Tak właśnie odnalazłam kilka fotografii, które już nie są zwykłą pamiątką, ale stanowią zapis rzeczywistości sprzed wielu, wielu lat. Chata kryta strzechą, wiejskie podwórko, wakacje na  wsi. Ktoś może powiedzieć, że to już zamierzchła przeszłość i będzie miał rację, ale czasem jednak warto, a nawet wypada obejrzeć się za siebie. W zbiorach mojej rodziny również znajdują się takie albumy i ostatnio  skanuję zawarte tam fotografie. Robię to, by móc zachować je dla siebie i podzielić z wszystkimi, którzy również są oczarowani wyjątkowością zawartych tam ujęć. Jeśli również macie w swoich domach "historyczne" zdjęcia i możecie się nimi podzielić, to serdecznie zapraszam - dołączcie do tematu.

0 element(y|ów)


 
O mnie
Fotogaleria